Sulejmani i Madhërishëm/ Selimi shkàtërròhet në sàrajin e Bejazidit

Sùlltàn Sùléjmàní, ndònësé nùk kà màrrë àsnjë màsë ndàj të bírít, prínc Sélímít, është mësé në díjéní sé àí është fàjtòrí í vdékjés së Béjàzídít. àí é dérgòn të dréjtòjë në sànxhàkùn kù më pàrë kà qëndrùàr vétë Béjàzídí, gjë të cílën Sélímí é mérr sí déním. Dùké méndùàr fjàlët é fùndít të Béjàzídít, Sélímí zhýtét í tërí në àlkòl, dùké é hùmbùr fàré vétén. Prànë tíj shkòn Sùlltànéshà Nùrbànù é cílà nùk é prànòn mérzínë é tíj për vdékjén é Béjàzídít dhé mùndòhét tà bíndë sé àí kà bërë gjënë é dùhùr.

Më vònë, àjò bísédòn mé Gàzànférín, të cílít í kërkòn që të héqín qàfé Sàfíjén, pòr, àí í kùjtòn sé nùk është një hàp í sígùrtë pàsí mùnd të màrrë kùndër vétés djàlín é sàj, prínc Mùràtín. Ndërkòhë, në Stàmbòll, Sùlltàní víshét sí pérsòn í thjéshtë, së bàshkù mé Férhàt àgën dhé dàlín në trég, síç shpésh bëjnë për të dítùr gjéndjén é pòpùllít. Sùlltàní dëgjòn fjàlë tépër të réndà, kù més týré, ànkòhén për vàrfërí, për méjhànét é mbýllùrà dhé për vràsjét é pàfàjshmé të príncàvé.

Ato përqéshín gjéndjén é Sùlltànít, dùké thënë sé àí nùk dùhét të dréjtòjë më, sépsé është í pààftë të shkòjë vétë dérí në tùàlét, é àq më pàk të dréjtòjë é të dàlë në lùftë që të mblédhë të àrdhùrà për pòpùllín. Sùlltàní hùmbét tòrùàn dhé í hàkërréhét kéqàzí, pòr Férhàt àgà é ndàlòn. Sùléjmàní, mé tù kthýér në sàràjé, làjmëròn pàshàllàrët që dò dàlín për lùftë dhé ai dò ù bàshkòhét. Més týré kà shùmë që í kërkòjnë Sòkòllùsë të ndàlòjë pjésëmàrrjén é Sùlltànít në lùftë, sépsé gjéndjà é tíj nùk dò é përbàllòjë.

Të shùmtë jànë édhé mjékët é këtíj méndímí, të cílët àrríjnë të pàràshíkòjnë vdékjén é Sùlltànít në àtë lùftë dhé këtë íà shpréhín édhé vétë àtíj, pòr Sùlltàní nùk prànòn àsnjë fjàlë. Edhé Sùlltànéshës Míhrímàh í kërkòhét ndíhmë që të bíndë Sùlltànín të mòs shkòjë, gjë që àjò é pròvòn, pòr nùk íà dél dòt. Ai është mësé í véndòsùr, dhé Míhrímàh é ndjén që préj dítës që dò nísét në lùftë, nùk dò é shòhë më bàbàín é sàj, që é qùàn sí të vétmín pjésëtàr të fàmíljés të mbétùr në jétë.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*