Lule të Vetmuara/ Feride kërkon ndàrjén nga Topraku

Défné kríjòn plànín é sàj shùmë të fríkshëm dhé të détàjùàr, dùké ù zhdùkùr ngà shtëpíà, dhé dùké í dërgùàr nënës së sàj një létër ndërmjét pòstës, kù shkrùàn sé íà kànë rrémbýér vàjzën, ndàj dùhét të jàpë një shùmë të màdhé pàràsh në kémbím të jétës së sàj. Në të njëjtën kòhë kùr téléfònòn Défné mé zërín é shtírùr préj një bùrrí, Nàzànín é téléfònòn édhé Kémàlí.

àjò é bën fàkt të krýér që Kémàlí kà rrémbýér Défnénë, dhé àí é prànòn vétëm për pàràtë që àjò dò í òfròjë. Kështù, Nàzàní dòrézòn ték Kémàlí të gjíthà pàràtë é mbétùrà të týré, dhé àjò tàshmë mé të vërtétë kthéhét në një pérsòn të vàrfër. Kémàlí ndërkòhë vàzhdòn të jétë í àrràtísùr dhé ndrýshòn pàmjén për të mòs ù dàllùàr në rrùgë, dùké qénë sé është në kérkím.

Aí nùk í lë pùnët mé kàq, dhé téléfònòn éjlýlín dùké í kùjtùàr sé nùk dò í híqét ngà jétà, dérísà tà àrríjë qëllímín é tíj. Pàs téléfònàtës mé éjlýlín, Kémàlí téléfònòn Mésùdénë dùké í kërkùàr të bírín, Métínín. Mésùdéjà kùndérshtòn ndàj àí é kércénòn mé Býshrén. Çfàrë véndímí dò détýròhét të màrrë Mésùdéjà në lídhjé mé Býshrén, për sígùrínë é sàj?

Sàkàq, Sòngýl dhé Gýnéj jànë sístémùàr në shtëpínë é ré që kànë màrrë mé qérà, dhé shòqét é shòkët é týré kànë véndòsùr që t’í bëjnë féstën é Kënàsë. Shùmë gjërà dò ndòdhín pò àtë nàtë. Fíllímísht dò jétë Férídéjà é cílà í trégòn Tòpràkùt sé àjò nùk mùnd të kétë fëmíjë, ndàj í pròpòzòn që të ndàhén. Më pàs dò jétë éjlýlí që dëgjòn Sérkànín téksà í shpréhét Xhémrésë dhé së fùndmí, Sélíní dërgòn njérëz për t’ù bàstísùr shtëpínë.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*