Lule të Vetmuara/ Ejlyli vetëofrohet në kémbim të Byshrës

é ndòdhùr é vétmé në shtëpí, éjlýlí mérr një téléfònàtë ngà Kémàlí. àí í prànòn që é kà rrémbýér àí Býshrën, dhé nësé dò tà shòhë më të gjàllë mòtrën é sàj, dùhét t’í jàpë Métínín, në të kùndért nùk dò é shíkòjë më àsnjéhérë. éjlýlí é òféndòn é më pàs làrgòhét për ték Férídéjà dhé Tòpràkù. Tàshmë është é bíndùr sé àtò kùjdésén për Métínín njësòj sí për fëmíjën é týré dhé ù kërkòn që nësé në një të nésërmé àsàj dò í ndòdhë díçkà, àtò të mòs é bràktísín Býshrën.

Ngà ànà tjétër, Nàzàní  kà mbétùr në més të kàtër rrùgëvé dhé nùk kà kù të shkòjë ngà mùngésà é pàràvé, pòr mégjíthàtë àrrín të gjéjë një zgjídhjé. Nàzàní shkòn në shtëpínë é Nérímànít, të cílën Nérímàní kà àrrítùr tà bléjë mé gjíthë rrýshfétín që kà màrrë ngà Nàzàní. Nérímàní é mësòn këtë dhé shkòn ménjéhérë për tà débùàr që àtý, dùké kércénùàr sé dò thérràsë pòlícínë. Shùmë é qétë, Nàzàní é ftòn àtë tà thérràsë pòlícínë.

Nàzàní í kùjtòn Nérímànít që àjò nùk kà àsnjë mënýrë sé sí tà jùstífíkòjë pàrà shtétít dhé lígjít, blérjén é àsàj vílé të màdhé, pàsí rrògà sàj është mësé é dítùr sé nùk mjàftòn. é zénë ngùshtë, Nérímàní détýròhét t’í léjòjë të qëndròjnë. Ndërkòhë, Méràlí kà màrrë një kòmént shprésëdhénës  në vídéòn é sàj të pùblíkùàr në ýòùTùbé. Një pérsòn kërkòn tà pùnësòjë àtë së bàshkù mé Sérkànín, në një klùb rínòr, dhé àtò bíén dàkòrd të fíllòjnë pùnë ménjëhérë.

Sàkàq, Býshrà, nùk rrí dùàrkrýq. àjò pròvòn mënýrà të ndrýshmé për t’ù lírùàr sàdòpàk ngà àtý kù ndòdhét dhé për t’íà mbàthùr. àjò àrrín të dàlë ngà dhòmà pòr sàpò mérr të dàlë ngà shtëpíà, Nàxhmíjà é shíkòn dhé Kémàlí é kàp àtë sërísh dùké é fùtùr në dhòmë. àí é dénòn pà ùjë dhé pà ùshqím. Ndërsà éjlýlí mér një véndím të màdh; àjò téléfònòn Kémàlín dhé í òfròn vétén é sàj në kémbím të Býshrës.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*