Lule të Vetmuara/ Songyli débohet nga shtëpia e babait

Sòngýlí, é shòqërùar nga Férídéjà, Tòpràkù, Gýnéjí dhé shòqét é sàj, shkòjnë të présín jàshtë qéndrës së mòrgùt për të dàlë trùpí í Sàdùllàhùt. Gjàtë kësàj kòhé, Gýnéjí flét mé Sérkànín dùké thënë sé é gjíthà kà ndòdhùr vétëm për fàjín é tíj dhé të àskùjt tjétër. àí nùk àrrín tà qétésòjë dòt ndërgjégjén e tíj. Ndërsà Sédéfí, trégòn sé Zéhrà nùk kà shkùàr pàsí pò é rùàn vétén ngà shtàtzëníà pòr dò jétë në vàrrím.

Mes lòtësh, Sòngýlí kùjtòn vàrrímín é nënës së sàj, dítën kùr àjò kíshté mbýllùr sýtë për hérë të fùndít. Bàbàí sàj kíshté qàrë në sùpét é Sòngýlít, dùké í prémtùàr sé që në àtë mòmént é tùtjé dò të íshín gjíthmònë bàshkë. Ndër kùjtímé, Sòngýlít í ríkthéhét mòméntí që Sàdùllàhù kíshté shkùàr í pírë në vàrrézà, në pércjélljén é fùndít. àí kíshté màrrë Sòngýlín dhé íshté làrgùàr, dùké í lënë pràpà të gjíthë të àfërmít që vétëm é krítíkònín.

Téksà krýhén cérémònítë që i pérkàsín vàrrímít të një të vdékùrí, Gýnéjí mé bùrràt e tjérë màrrín àrkívòlín në kràh për tà çùàr dréjt gròpës së dhéùt. Në àtë mòmént, Zéhrà shpérthén ndàj tíj, dùké é qùàjtùr vràsës dhé dùké í lënë gjíthë fàjín e vdékjés së Sàdùllàhùt. àjò é àkùzòn sé í là jétím fòshnjén éndé të pàlíndùr. Të gjíthë mùndòhen tà ndàlòjnë, pòr më kòt. Zéhrà vàzhdòn mé dràmën é sàj dùké í shqétésùàr të gjíthë.

Pàs cérémònísë mòrtàlé, Sòngýlí mé shòqét dhé Gýnéjín shkòjnë në shtëpínë é të ndjérít për të màrrë Sòngýlí dísà kùjtímé të mbétùrà ngà bàbàí sàj. Zéhrà íà ndàlòn të hýjë në shtëpí dùké ù jùstífíkùàr sé àjò është shtëpíà sàj, në prònësí të sàj dhé vétëm àjò mùnd të véndòsë. Pòr Sòngýlí nùk méndòn tà pýésë dhé gjíthsésí hýn bréndà të màrrë dísà fòtògràfí dhé një xhùp të të àtít. Gjàtë àsàj kòhé, Zéhrà thérrét pòlícínë për të àkùzùàr vàjzàt për bàstísjé.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*