Lule të Vetmuara/ Kemali mëson se çfarë i ka ndodhur Ejlylit

Býshrà dhé shòqét e Ejlýlít vàjtòjnë për hùmbjén é kësàj të fùndít. Pò Kémàl sí dò tà présë làjmín e vdékjés së sàj? Çfàrë dò të ndòdhë tàshmë mé Býshrén dhé Métínín që kànë ngélùr të vétëm? Sélén shkòn të tàkòjë Zéhren. Cílí është bàshképùnímí í týré í rràdhës? Dùké fàjësùàr Songyl dhé Gynej për vdékjén é Sàdùllàhùt, Zéhrà ùà hédh fàjín fëmíjëvé për shpénzímét në shtëpínë é sàj.

Songyl dhé Gyney, pa ùshqím dhé pàrà, jànë në një sítùàtë shùmë të vështírë. Kémàlí í thòtë éýlýlít sé àtà dò të shkòjnë làrg për të ndërtùàr një jétë të ré. Kjò është àrsýéjà psé àtà bíén në një sítùàtë shùmë të vështírë. Ngà ànà tjétër, méqénësé Nàzàn dò të fíllòjë të pùnòjë sí ròjé në kòlégj. Kjò gjë é bën Défnénë të  çméndét kùr mérr vésh këtë làjm dhé ménjëhérë é kùndérshtòn àtë.

Kércénímí í Kémàl pàs rrémbímít të Ejlýlít dhé Kàdérít është mjàft shqétësùés. Kémàl thòtë sé àtà dò të shkòjnë shùmë làrg për të ndërtùàr një jétë të ré. édhé psé Rjlýlí mùndòhét tà kùndérshtòjë këtë gjë, àí é kércénòn sé nësé nùk é bën dò é vràsë Kàdérín. Ejlýlí është pàrà një zgjédhjé të vështírë, çfàrë dò të bëjë àjò?

Ndërkòhë Byshra é pérjétòn shùmë réndé làjmín é vdékjés së Ejlýlít. Sàkàq, vàjzà  që ndíhmòí Kémàlín mé ínfòrmàcíòné ndíhét kéq kùr mësòn vdékjén é Ejlýlít dhé kùptòn gàbímín e màdh që kà bërë. Për tù pàjtùàr mé Gýnjín, Sélímí kërkòn ndíhmën é Zéhràs.  Kjò é fùndít prànòn tà ndíhmòjë nësé í jép një shùmë të màdhé pàràsh. à dò prànòjë àí?

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*