Osmani/ Ertugrul takohet me Tekfur Nikola

Osmàní dhé Gòktù ndòdhén në rrézík pàsí rénë në kùrth. Osmàní është í plàgòsùr dhé bésníkët é Yàvlàk Hàsànít dùàn tà vràsín mé dòémòs sépsé është í vémí àrmík që  é kànë fríkë. Pòr Gòktù í lùtét Osmànít që të làrgòhét dhé të qëndròjé të lùftòjë në véndín é tíj. Osmàní në fíllím é kùndérshtòn àtë pòr më pàs bíé dàkòrd. Ndërkòhë në fís për të tàkùàr Ertùgrùl Béùn vjén Tékfùr Níkòlà mé bésníkùn é tíj Flàtjùs.

Atò hýnë në çàdrën é Ertùgrùlít dhé í kërkòjnë àtíj péngjét é lùftës dùké í sjéllë édhé një àrkë plòt mé flòrínj. Ertùgrùlí í thòtë sé àtò jànë shùmë pàk dhé sé nësé dùàn tí màrrín àtò, dùhét që të nésërmén tí dýfíshòjnë. Flàtjùsít í víjnë në méndjé të gjíthà kùjtímét é të àtít që Ertùgrùlí íà kà vràrë dhé àí në àtò mòménté ímàgjínòn vétén dùké vràrë Ertùgrùlín pòr që kthjéllòhét shùmë shpéjt dhé àrrín të mbàjë gjàkftòhtësínë.

Ertùgrùlí í thòtë që mé àq flòrínj àtò nùk bléjnë dòt às kàfshët é jò më njérëz. Kjò gjë àcàròn shùmë Tékfùr Níkòlën í cílí pàs këtíj mòméntí é pýét édhé për Osmànín sé kù ndòdhét àí. Pòr Ertùgrùl Béù mé një élégàncë í thòtë që është dùké héqùr kòkà të pàdëshírùàrísh dhé të kétë kùjdés édhé àí. Pàs kësàj déklàràté, Tékfùr Níkòlà dhé bésníkù í tíj Flàtjùs làrgòhén ngà físí í Kàjívé dhé nísín zénkàt é përhérshmé més týré.

Flàtjùs í thòtë sé sí é léjòn që Ertùgrùl të tàllét mé tò pòr Tékfùr Níkòlà í thòtë që mòméntí í tíj dò víjë shùmë shpéjt dhé dò é shòhín të gjíthë sé kùsh tàllí kë. Flàtjùsí í thòtë që àí nùk mùnd tà hàrròjë për àsnjë mòmént mòméntín kùr bàbàí í tíj ù vrà ngà Ertùgrùlí dhé sé àí téré jétën kà prítùr një mòmént sí àí për tà vràrë, pòr Tékfùr Níkòlà í thòtë të qétësòhét sépsé àtò të dý dò màrrín hàk për bàbàín é tíj.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*