Motrat/ Hajali ténton vetëvràsjen

Shërbëtòrjà é shtëpísë, Xhànsélí, shkòn prànë Hàjàlít téksà àjò ndòdhét é vétmé në sòfrën é ngréníés. Gjòjà mé shùmë dhémbshùrí, nxjérr ngà xhépí një còpëz létër dhé íà jép àsàj. àjò është një létër é grísùr ngà flétà é kërkésës për dívòrc ngà ànà Réshàtít për ùmàjín. Mé lòt në sý, ùmàjí kërkòn llògàrí ngà nënà é sàj dùké bërtítùr, sé sí mùnd t’íà fshéhín díçkà të tíllë vàjzës së týré. Pòr ùmàjí, sí gjíthnjë, mbétét shùmë é ftòhtë dhé índíférénté.

àjò í thòtë sé mùnd të pýésë bàbà Réshàtín për këtë dhé më pàs làrgòhét për në sòfër. ùmràní í qëndròn prànë Hàjàlít dùké ù mùndùàr tà qétësòjë, pòr Hàjàtí í kërkòn nënës së sàj që t’í lërë vétëm dhé ùmràní shkòn prànë ùmàjít. àjò é shíkòn mé shùmë çùdí sé sí mùnd të ùlét në sòfér dhé të hàjë é vétmé téksà é dí që é bíjà ndòdhét në dhòmë dùké qàrë àq shùmë sà í mérrét frýmà.

Ngà ànà tjétër, ídílí dískùtòn mé gjýshén é sàj, nënën é Jëlldërëmít, sé sà é mírë dhé fíné është Lébrízí, mòtrà é Réshàtít. Nënà é Jëlldërëmít kà fíllùàr tà méndòjë àtë sí një pàrtnéré ídéàlé për djàlín é sàj béqàr. Dùké qéshùr, ídílí ngríhét për të shkùàr prànë Hàjàtít, për t’í kërkùàr fàljé që é kà lënë të déhét. Ndërkòhë,Hàjàlí ndíhét síkùr àskùsh nùk íntérésòhét për të, sàdò që édhé Hàjàtí í qëndròn prànë dhé í thòtë sé nùk është fùndí bòtës.

Në àtë mòmént, në dhòmën é týré dò hýjë ídílí. àjò shíkòn që gjéndjà është é kòmplíkùàr dhé mùndòhét të mësòjë díçkà, pòr në àtë mòmént, Hàjàlí pròvòn të hídhét ngà drítàrjà dùké thënë sé më pàrë ù dùhét tà vàrròsín é më pàs të ndàhén príndërít é sàj. Pòr, àtë é ndàlòn Hàjàtí në mòméntín é fùndít. Të nésërmén, Hàjàlí dò të àrràtísét mé ndíhmën é ídílít pòr  Hàjàtí mùndòhét tà bíndë sé ídílí pò kërkòn vétëm díkë të tàllét dh é nùk dò é ndíhmòjë.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*